Dominique Meeùs
 Dernière modification le   
retour à la table des matièresà l’indexà la page élections

6.5. Incompatibilité — onverenigbaarheid

Vlaanderen Wallonie Bruxelles — Brussel Chambre — Kamer Europe — Europa
Een lid van een Gemeenschaps- of Gewestparlement kan niet tegelijk lid zijn van de Kamer van volksvertegenwoordigers of gecoöpteerd senator (Grondwet, art. 119). Zie uiteraard ook de gevallen van onverkiesbaarheid. Le mandat de membre d’un Parlement de communauté ou de région est incompatible avec celui de membre de la Chambre ou de sénateur coopté (Constitution, art. 119). Voir bien sûr aussi les cas d’inéligibilité. Buiten de overenigbaarheden van toepassing op de Belgische parlementsleden, is de hoedanigheid van Europees parlementslid onverenigbaar met die van lid van een andere parlement (WVEP, art. 42 en 42bis). Zie uiteraard ook de gevallen van onverkiesbaarheid. Outre incompatibilités applicables aux parlementaires belges, la qualité de membre du Parlement européen est incompatible avec celle de membre d’un autre parlement (LEPE, art. 42 et 42bis). Voir bien sûr aussi les cas d’inéligibilité.
Dominique Meeùs. Date: 2014-2016